5.00(1)

CÁC CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT

CHÚ Ý HỌC SINH NÊN XEM HẾT VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KỸ VÀ CÁCH HỌC TỪNG KHOÁ HỌC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Enrolment validity: Lifetime

999.000 

Thông tin chi tiết

(HIỆN KHÓA NÀY THẦY ĐÃ NGƯNG BÁN LẺ. CHỈ DÙNG TẶNG KÈM CHO BẠN NÀO MUA KHÓA TINH HOA ĐIỂM 10. BẠN NÀO CÓ NHU CẦU MUA THÌ LIÊN HỆ FANPAGE CỦA THẦY)

KHOÁ HỌC BAO GỒM 10 CHƯƠNG-45 CHUYÊN ĐỀ-152 DẠNG- HƠN 3000 VIDEO BÀI GIẢNG. TỪ CƠ BẢN ĐẾN VDC. PHONG TOẢ MỌI DẠNG ĐỀ THI THPT- ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC- ĐÁNH GIÁ TƯ DUY. GỒM CẢ NỘI DUNG LỚP 11 TRONG CHƯƠNG TRÌNH THI THPT

 

NỘI DUNG CHI TIẾT:

CHƯƠNG 1: HÀM SỐ VÀ CÁC ỨNG DỤNG

CHUYÊN ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

DẠNG 2: CÁC BÀI TẬP KHÔNG CHỨA THAM SỐ

DẠNG 3: CÁC BÀI TẬP CHỨA THAM SỐ

DẠNG 4: CÁC BÀI TẬP VỀ HÀM HỢP

CHUYÊN ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ CỰC TRỊ HÀM SỐ

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH CỰC TRỊ CỦA MỘT HÀM

DẠNG 3: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ CỦA HÀM BẬC 3 CHỨA THAM SỐ

DẠNG 4: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ CỦA HÀM  TRÙNG PHƯƠNG CHỨA THAM SỐ

DẠNG 5: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ CỦA HÀM KHÁC CHỨA THAM SỐ

DẠNG 6: CỰC TRỊ CỦA HÀM HỢP

CHUYÊN ĐỀ 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

 DẠNG  1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ GTLN – GTNN CỦA HÀM SỐ

 DẠNG 2: TÌM GITLN – GTNN CỦA HÀM SỐ KHÔNG CHỨA THAM SỐ VÀ ỨNG DỤNG

DẠNG 3: SỬ DỤNG ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT ĐỂ TÌM GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ

 DẠNG 4: BÀI TOÁN GTLN – GTNN PHỤ THUỘC VÀO THAM SỐ

DẠNG 5: BÀI TOÁN TỐI ƯU

DẠNG 6: BÀI TOÁN MAX-MIN TRỊ TUYỆT ĐỐI

CHUYÊN ĐỀ 4: TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ CỦA HÀM SỐ

DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ KHÔNG CHỨA THAM SỐ

DẠNG 3: XÁC ĐỊNH TIỆM CẬN HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ

DẠNG 4: XÁC ĐỊNH TIỆM CẬN CỦA HÀM HỢP

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ

DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA CÁC HÀM SỐ ĐẶC BIỆT.

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ

DẠNG 3: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TRONG HÀM SỐ

DẠNG 4: CÁC LOẠI ĐỒ THỊ HÀM SỐ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 DẠNG 5: CỰC TRỊ HÀM SỐ TRỊ TUYỆT ĐỐI

CHUYÊN ĐỀ 6: SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

DẠNG 1: TÌM SỐ GIAO ĐIỂM CỦA 2 ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẰNG PHƯƠNG TRÌNH

DẠNG 2: TÌM SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẰNG ĐỒ THỊ

DẠNG 3: TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA THAM SỐ ĐỂ GIAO ĐIỂM CỦA 2 ĐỒ THỊ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

DẠNG 4 : SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HÀM HỢP

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

DẠNG 1: ĐIỂM CỐ ĐỊNH VÀ ĐIỂM CÓ TỌA ĐỘ NGUYÊN CỦA HÀM SỐ

DẠNG 2: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÂM ĐỐI XỨNG CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

DẠNG 3: TÌM ĐIỂM ĐỐI XỨNG QUA TÂM HOẶC QUA TRỤC

DẠNG 4: TÌM ĐIỂM TRÊN ĐỒ THỊ THỊ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

CHUYÊN ĐỀ 8: TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN TẠI MỘT ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ

DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐI QUA MỘT ĐIỂM

DẠNG 3: SỰ TIẾP XÚC CỦA 2 ĐỒ THỊ THÔNG QUA NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH

DẠNG 4: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CỦA BÀI TOÁN

 

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT

CHUYÊN ĐỀ 1: LŨY THỪA – HÀM SỐ LŨY THỪA.

DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ LŨY THỪA

DẠNG 2: BIẾN ĐỔI LŨY THỪA VÀ RÚT GỌN

DẠNG 3: SO SÁNH LŨY THỪA

CHUYÊN ĐỀ 2: LOGARIT– HÀM SỐ LOGARIT.

DẠNG 1: CÁC DẠNG BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ LOGARIT – HÀM SỐ LOGARIT

DẠNG 2: BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC VÀ RÚT GỌN BIỂU THỨC

DẠNG 3: SO SÁNH

DẠNG 4: ĐỒ THỊ HÀM SỐ LOGARIT.

DẠNG 5: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HÀM SỐ LOGARIT.

CHUYÊN ĐỀ 3: HÀM SỐ MŨ.

 DẠNG 1: CÁC DẠNG BÀI LÝ THUYẾT VỀ HÀM MŨ

DẠNG 2: ĐỒ THỊ HÀM SỐ MŨ

DẠNG 3: BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN HÀM MŨ

DẠNG 4: BIẾN ĐỔI VÀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ.

DẠNG 1: ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ VÀ BÀI TOÁN CƠ BẢN

DẠNG 2: ĐẶT ẨN PHỤ

DẠNG 3: SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

DẠNG 4: NHÓM THÀNH TÍCH

DẠNG 5: BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ

CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.

DẠNG 1: ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ VÀ VÀ BÀI TOÁN CƠ BẢN

DẠNG 2: ĐẶT ẨN PHỤ

DẠNG 3: SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ VÀ HÀM ĐẶC TRƯNG

DẠNG 4: NHÓM THÀNH TÍCH VÀ CƠ SỐ HÓA

DẠNG 5: BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ

CHUYÊN ĐỀ 6: BÀI TOÁN LÃI SUẤT VÀ ỨNG DỤNG.

DẠNG 1: LÃI ĐƠN VÀ LÃI KÉP

DẠNG 2: TRẢ GÓP VÀ RÚT TIỀN

DẠNG 3: BÀI TOÁN TĂNG TRƯỞNG

 

CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

CHUYÊN ĐỀ 1: NGUYÊN HÀM.

DẠNG 1: CÁC BÀI TOÁN LÝ THUYẾT VỀ NGUYÊN HÀM

DẠNG 2: NGUYÊN HÀM CƠ BẢN

DẠNG 3: PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN

DẠNG 4: PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN

DẠNG 5: CÁC LOẠI NGUYÊN HÀM ( XEM PHẦN TÍCH PHÂN )

CHUYÊN ĐỀ 2: TÍCH PHÂN.

DẠNG 1: CÁC BÀI TOÁN LÝ THUYẾT VỀ TÍCH PHÂN

DẠNG 2: TÍCH PHÂN CƠ BẢN

DẠNG 3: TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN

DẠNG 4: TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN

DẠNG 5: TÍCH PHÂN HÀM PHÂN THỨC

DẠNG 6: TÍCH PHÂN HÀM VÔ TỶ

DẠNG 7: TÍCH PHÂN HÀM LOGARIT

DẠNG 8: TÍCH PHÂN HÀM MŨ

DẠNG 9: TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC

DẠNG 10: XÁC ĐỊNH HÀM TÍCH PHÂN

DẠNG 11: BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN DỰA VÀO ĐIỀU KIỆN

CHUYÊN ĐỀ 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN.

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

DẠNG 2: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH

DẠNG 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH

DẠNG 4: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

DẠNG 5 : ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ SO SÁNH GIÁ TRỊ

 

CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC

CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN SỐ PHỨC.

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ SỐ PHỨC

DẠNG 2: CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN CỦA SỐ PHỨC

CHUYÊN ĐỀ 2: TÌM SỐ PHỨC, TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC.

 DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC

DẠNG 2: TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

DẠNG 3: TÌM TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

CHUYÊN ĐỀ 3: BÀI TOÁN MAX – MIN CỦA SỐ PHỨC.

DẠNG 1: TÌM MAX – MIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ

DẠNG 2: TÌM MAX – MIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH HỌC

DẠNG 3: TÌM MAX – MIN BẰNG BẤT ĐẲNG THỨC SỐ PHỨC

 

CHƯƠNG 5: TỔ HỢP- XÁC XUẤT

CHUYÊN ĐỀ 1: QUY TẮC CỘNG, NHÂN VÀ CÁC PHÉP TOÁN

DẠNG 1: QUY TẮC NHÂN VÀ QUY TẮC CỘNG

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH PHÉP TOÁN TRONG BÀI TOÁN

DẠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

CHUYÊN ĐỀ 2: NHỊ THỨC NIU TƠN.

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ, HẠNG TỬ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH TỔNG CỦA BIỂU THỨC

CHUYÊN ĐỀ 3: XÁC SUẤT.

DẠNG 1: TÍNH XÁC SUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỔ ĐIỂN

DẠNG 2: TÍNH XÁC SUẤT BẰNG CÁC QUY TẮC

 

CHƯƠNG 6: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

CHUYÊN ĐỀ 1:CHUYÊN ĐỀ DÃY SỐ .

CHUYÊN ĐỀ 2:CẤP SỐ CỘNG .

CHUYÊN ĐỀ 3:CẤP SỐ NHÂN .

 

CHƯƠNG 7: GIỚI  HẠN VÀ LIÊN TỤC

CHUYÊN ĐỀ 1:GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ VÀ HÀM SỐ HÀM SỐ .

DẠNG 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

DẠNG 2: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ DẠNG VÔ ĐỊNH

CHUYÊN ĐỀ 2:TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ .

 

CHƯƠNG 8: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

CHUYÊN ĐỀ 1:NHẬN BIẾT CÁC KHỐI ĐA DIỆN .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ KHỐI ĐA DIỆN

DẠNG 2: PHÂN CHIA HÌNH ĐẾM HÌNH

CHUYÊN ĐỀ 2:THỂ TÍCH KHỐI CHÓP .

DẠNG 1: TÍNH THỂ TÍCH KHI CÓ CHIỀU CAO

DẠNG 2: TÍNH THỂ TÍCH BẰNG VIỆC XÁC ĐỊNH CHIỀU CAO 6 LOẠI

DẠNG 3: TÍNH THỂ TÍCH DỰA VÀO TỶ SỐ THỂ TÍCH

DẠNG 4: TÍNH GÓC HAY CẠNH KHI BIẾT THỂ TÍCH

CHUYÊN ĐỀ 3:THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ .

DẠNG 1: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ ĐỨNG

DẠNG 2: LĂNG TRỤ XIÊN

DẠNG 3: PHÂN CHIA HÌNH LĂNG TRỤ

CHUYÊN ĐỀ 4:BÀI TOÁN VỀ GÓC .

DẠNG 1: TÌM GÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỰC TIẾP GÓC

DẠNG 2: TÌM GÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

CHUYÊN ĐỀ 5:BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH .

DẠNG 1: TÌM KHOẢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỰC TIẾP

DẠNG 2: TÌM KHOẢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

CHUYÊN ĐỀ 6:BÀI TOÁN NÂNG CAO .

DẠNG 1: BÀI TOÁN MAX – MIN VỀ THỂ TÍCH

DẠNG 2: ĐƯA VỀ HÌNH GỐC

 

CHƯƠNG 9: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN

CHUYÊN ĐỀ 1:MẶT TRỤ .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ MẶT TRỤ

DẠNG 2: TÍNH THỂ TÍCH VÀ DIỆN TÍCH HÌNH TRỤ

CHUYÊN ĐỀ 2:MẶT NÓN .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ MẶT NÓN

DẠNG 2: TÍNH THỂ TÍCH VÀ DIỆN TÍCH HÌNH NÓN

CHUYÊN ĐỀ 3:MẶT CẦU .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ MẶT CẦU

DẠNG 2: TÍNH THỂ TÍCH VÀ DIỆN TÍCH HÌNH CẦU

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH TÂM VÀ BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP MỘT ĐA DIỆN.

CHUYÊN ĐỀ 4:TỔNG HỢP .

DẠNG 1: BÀI TOÁN THIẾT DIỆN

DẠNG 2: BÀI TOÁN MAX – MIN

DẠNG 3: HÌNH NỘI TIẾP HÌNH

 

CHƯƠNG 10: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH KHÔNG GIAN

CHUYÊN ĐỀ 1:HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ HỆ TỌA ĐỘ

DẠNG 2: CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN TRÊN HỆ TỌA ĐỘ

DẠNG 3: TÌM ĐIỂM VÀ VEC – TƠ

CHUYÊN ĐỀ 2:PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

DẠNG 3: TÍNH GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH TRONG BÀI TOÁN MẶT PHẲNG

CHUYÊN ĐỀ 3:PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ ĐƯỜNG THẲNG

DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

DẠNG 3: TÍNH GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH TRONG BÀI TOÁN ĐƯỜNG THẲNG

CHUYÊN ĐỀ 4:PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ MẶT CẦU

DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

DẠNG 3: BÀI TOÁN ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN

DẠNG 4: BÀI TOÁN VỀ TIẾP XÚC

CHUYÊN ĐỀ 5:BÀI TOÁN VỀ ĐIỂM VÀ SỰ TƯƠNG GIAO .

DẠNG 1: HÌNH CHIẾU CỦA ĐIỂM

DẠNG 2: TÌM ĐIỂM THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN BÀI TOÁN

DẠNG 3: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐIỂM, MẶT PHẲNG, ĐƯỜNG THẲNG, MẶT CẦU

CHUYÊN ĐỀ 6:CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC .

DẠNG 1: TÌM MAX – MIN TRONG KHOẢNG CÁCH

DẠNG 2: TÌM MAX – MIN VỀ THỂ TÍCH DIỆN TÍCH

DẠNG 3: BÀI TOÁN MAX – MIN BIỂU THỨC

DẠNG 4: QUỸ TÍCH

CHUYÊN ĐỀ 7:ỨNG DỰNG HÌNH GIẢI TÍCH TRONG BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

DẠNG 1: BÀI TOÁN VỀ THỂ TÍCH

DẠNG 2: BÀI TOÁN VỀ GÓC

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ KHOẢNG CÁCH

 

TỔNG 10 CHƯƠNG=45 CHUYÊN ĐỀ=152 DẠNG=3128 VIDEO

 

Bạn sẽ học được gì?

  • HỌC SINH ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ CÁC DẠNG BÀI TRONG KỲ THI THPT- ĐÁNH GIÁ TƯ DUY- ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯC
  • THEO CẤP ĐỘ TỪ DỄ ĐẾN KHÓ
  • ĐẦY ĐỦ VÀ CHI TIẾT, GỒM CẢ PHẦN LÝ THUYẾT CƠ BẢN NHẤT
  • TẠO NỀN MÓNG VỮNG CHẮC CHO MỤC TIÊU CAO HƠN

Chủ đề của khoá học

3075 Lessons

CHƯƠNG 1: HÀM SỐ

TÀI LIỆU CHƯƠNG 10:14
CHUYÊN ĐỀ 1:CHUYÊN ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP14:00
VD10:35
VD20:43
VD30:43
VD40:43
VD50:43
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:14
CT20:43
CT30:43
CT40:21
CT50:49
CT60:49
CT70:21
CT80:21
CT90:21
CT100:49
CT110:43
CT120:21
CT130:43
CT141:55
CT151:55
DẠNG 2: CÁC BÀI TẬP KHÔNG CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP1:55
VD10:36
VD20:36
VD30:36
VD40:36
VD51:40
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:14
CT20:37
CT30:44
CT40:47
CT51:24
CT60:52
CT70:46
CT81:15
CT90:53
CT101:05
CT110:49
CT121:02
CT130:49
CT141:09
CT151:09
DẠNG 3: CÁC BÀI TẬP CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP13:33
VD15:19
VD21:41
VD34:24
VD42:15
VD54:24
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT14:24
CT22:22
CT34:24
CT41:11
CT52:03
CT64:24
CT72:03
CT82:03
CT91:11
CT102:16
CT112:03
CT122:03
CT136:45
CT142:03
CT151:11
DẠNG 4: CÁC BÀI TẬP VỀ HÀM HỢP
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP1:11
VD14:56
VD23:04
VD31:11
VD44:24
VD52:11
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT13:04
CT23:04
CT32:03
CT43:04
CT52:12
CT62:03
CT72:03
CT82:14
CT92:03
CT104:56
CT112:11
CT121:11
CT134:56
CT143:04
CT153:04
CHUYÊN ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ CỰC TRỊ HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP9:47
VD10:34
VD20:45
VD30:45
VD40:45
VD50:45
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:45
CT21:17
CT31:17
CT40:45
CT50:30
CT60:45
CT71:17
CT80:45
CT90:33
CT100:33
CT110:33
CT121:17
CT130:45
CT140:23
CT150:23
DẠNG 2: XÁC ĐỊNH CỰC TRỊ CỦA MỘT HÀM
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP0:24
VD11:17
VD21:05
VD30:24
VD40:24
VD50:45
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:53
CT21:05
CT30:24
CT41:05
CT50:24
CT60:23
CT71:05
CT80:24
CT90:45
CT100:24
CT110:32
CT120:23
CT134:24
CT144:24
CT150:56
DẠNG 3: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ CỦA HÀM BẬC 3 CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP14:57
VD13:09
VD23:35
VD31:31
VD42:31
VD54:52
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:25
CT20:58
CT34:51
CT42:18
CT53:18
CT61:31
CT72:34
CT82:17
CT91:31
CT105:48
CT111:59
CT121:21
CT131:13
CT141:21
CT151:31
DẠNG 4: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ CỦA HÀM TRÙNG PHƯƠNG CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP10:14
VD12:32
VD21:43
VD32:59
VD41:57
VD55:55
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT12:18
CT22:47
CT32:49
CT41:20
CT51:20
CT64:10
CT71:20
CT84:10
CT94:10
CT104:20
CT115:02
CT124:20
CT135:02
CT143:27
CT155:02
DẠNG 5: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ CỦA HÀM KHÁC CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:13
VD12:16
VD21:24
VD34:35
VD42:08
VD53:06
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT12:48
CT20:43
CT30:43
CT40:43
CT52:54
CT60:43
CT71:18
CT81:18
CT90:32
CT102:52
CT111:05
CT121:18
CT131:18
CT141:18
CT151:18
DẠNG 6: CỰC TRỊ CỦA HÀM HỢP
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP4:44
VD11:59
VD20:43
VD31:59
VD41:18
VD53:02
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:00
CT21:59
CT31:18
CT41:59
CT50:38
CT60:43
CT72:01
CT81:45
CT91:18
CT100:52
CT112:23
CT123:05
CT133:05
CT141:10
CT151:10
CHUYÊN ĐỀ 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ GTLN – GTNN CỦA HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP5:42
VD11:33
VD20:37
VD30:37
VD40:37
VD55:42
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:55
CT21:35
CT30:30
CT41:03
CT51:03
CT61:03
CT70:25
CT81:16
CT91:16
CT100:47
CT111:10
CT120:27
CT130:39
CT140:39
CT150:42
DẠNG 2: TÌM GITLN – GTNN CỦA HÀM SỐ KHÔNG CHỨA THAM SỐ VÀ ỨNG DỤNG
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP2:26
VD10:28
VD20:42
VD30:42
VD42:26
VD51:37
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:03
CT20:28
CT30:53
CT40:53
CT52:44
CT61:03
CT70:39
CT80:28
CT90:53
CT101:39
CT110:28
CT121:37
CT130:42
CT141:17
CT153:45
DẠNG 3: SỬ DỤNG ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT ĐỂ TÌM GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP5:23
VD14:42
VD23:39
VD32:52
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT13:00
CT23:28
CT32:43
CT48:16
CT59:06
CT69:51
CT73:36
CT81:28
CT99:32
DẠNG 4: BÀI TOÁN GTLN – GTNN PHỤ THUỘC VÀO THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:00
VD17:14
VD27:14
VD37:14
VD47:14
VD55:33
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT15:33
CT27:14
CT31:18
CT41:01
CT51:01
CT61:18
CT71:01
CT82:01
CT91:01
CT101:01
CT117:14
CT121:01
CT131:18
CT141:18
CT150:46
DẠNG 5: BÀI TOÁN TỐI ƯU
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:35
VD14:28
VD28:04
VD38:07
VD47:06
VD54:11
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT14:02
CT24:08
CT33:04
CT43:39
CT54:31
CT67:02
CT77:27
CT83:16
CT94:28
CT105:55
CT112:43
CT123:52
CT137:05
CT143:09
CT151:50
DẠNG 6: BÀI TOÁN MAX-MIN TRỊ TUYỆT ĐỐI
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP7:40
VD15:10
VD27:38
VD33:48
VD45:25
VD56:40
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT12:12
CT25:50
CT312:01
CT45:32
CT53:47
CT62:45
CT74:09
CT82:35
CT96:29
CT103:04
CT111:46
CT129:59
CT134:06
CT143:02
CT155:51
CHUYÊN ĐỀ 4: TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ CỦA HÀM SỐ
DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP13:59
VD10:36
VD20:44
VD30:47
VD40:52
VD50:27
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:23
CT20:23
CT30:51
CT40:52
CT50:51
CT60:35
CT70:46
CT80:39
CT90:27
CT100:36
CT110:59
CT120:26
CT130:24
CT140:19
CT150:27
DẠNG 2: XÁC ĐỊNH TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ KHÔNG CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:16
VD11:44
VD20:33
VD30:42
VD41:21
VD51:33
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:28
CT20:49
CT30:36
CT40:13
CT50:19
CT61:45
CT70:36
CT80:30
CT90:44
CT103:48
CT112:21
CT120:38
CT130:44
CT142:06
CT152:53
DẠNG 3: XÁC ĐỊNH TIỆM CẬN HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:13
VD10:31
VD21:17
VD30:51
VD42:16
VD52:28
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:38
CT20:47
CT30:58
CT45:45
CT52:05
CT60:32
CT71:05
CT80:40
CT91:10
CT103:28
CT113:27
CT125:46
CT134:31
CT141:03
CT151:52
DẠNG 4: XÁC ĐỊNH TIỆM CẬN CỦA HÀM HỢP
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP2:04
VD10:37
VD21:43
VD33:52
VD47:52
VD51:27
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:15
CT20:57
CT31:11
CT42:19
CT52:08
CT62:41
CT71:23
CT81:29
CT91:12
CT103:04
CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ
DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA CÁC HÀM SỐ ĐẶC BIỆT.
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP7:02
VD10:21
VD20:26
VD30:26
VD41:20
VD50:19
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:16
CT22:09
CT30:46
CT40:33
CT50:40
CT60:19
CT71:09
CT81:28
CT90:52
CT105:00
CT111:04
CT121:07
CT131:22
CT140:34
CT150:43
DẠNG 2: XÁC ĐỊNH DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP13:34
VD11:20
VD21:07
VD30:45
VD40:40
VD50:29
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:25
CT20:24
CT30:36
CT40:26
CT50:25
CT60:29
CT70:22
CT80:31
CT90:25
CT100:23
CT111:25
CT120:41
CT130:50
CT140:53
CT150:56
DẠNG 3: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TRONG HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:24
VD11:36
VD21:50
VD32:36
VD40:21
VD51:22
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:03
CT21:33
CT31:30
CT43:05
CT51:31
CT61:23
CT71:33
CT81:04
CT91:35
CT101:51
CT110:29
CT120:18
CT130:21
CT144:54
CT154:20
DẠNG 4: CÁC LOẠI ĐỒ THỊ HÀM SỐ TRỊ TUYỆT ĐỐI
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP11:42
VD11:04
VD20:43
VD31:55
VD40:30
VD52:27
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:20
CT20:36
CT31:48
CT40:35
CT50:32
CT61:10
CT70:38
CT83:37
CT90:58
CT100:33
CT111:28
CT122:39
CT131:46
CT140:58
CT150:45
DẠNG 5: CỰC TRỊ HÀM SỐ TRỊ TUYỆT ĐỐI
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:37
VD10:48
VD20:20
VD30:50
VD41:08
VD50:50
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:36
CT20:40
CT3—>CT15 ( HIỆN TẠI THIẾU THẦY SẼ BỔ XUNG SAU)20:38
CHUYÊN ĐỀ 6: SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
DẠNG 1: TÌM SỐ GIAO ĐIỂM CỦA 2 ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẰNG PHƯƠNG TRÌNH
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:02
VD12:22
VD20:47
VD31:13
VD41:37
VD52:10
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:33
CT20:50
CT30:17
CT41:41
CT53:27
CT62:25
CT72:27
CT81:07
CT91:28
CT101:03
CT111:24
CT122:19
CT133:19
CT145:26
CT152:33
DẠNG 2: TÌM SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẰNG ĐỒ THỊ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP1:21
VD10:42
VD20:29
VD30:34
VD41:42
VD50:38
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:24
CT20:18
CT30:25
CT40:16
CT50:27
CT61:39
CT72:41
CT80:51
CT91:26
CT100:27
CT111:13
CT120:43
CT136:47
CT140:33
CT151:34
DẠNG 3: TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA THAM SỐ ĐỂ GIAO ĐIỂM CỦA 2 ĐỒ THỊ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP5:51
VD11:43
VD26:35
VD32:50
VD43:27
VD54:37
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT16:42
CT24:12
CT31:09
CT41:24
CT53:07
CT63:07
CT73:55
CT84:03
CT91:25
CT100:57
CT110:51
CT123:13
CT131:39
CT143:43
CT150:55
DẠNG 4 : SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HÀM HỢP
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP1:55
VD10:39
VD20:41
VD32:51
VD413:33
VD50:37
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:27
CT21:01
CT31:03
CT41:44
CT51:14
CT66:05
CT72:09
CT81:09
CT90:44
CT102:00
CT112:45
CT121:29
CT133:31
CT145:17
CT156:05
CHUYÊN ĐỀ 7: ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
DẠNG 1: ĐIỂM CỐ ĐỊNH VÀ ĐIỂM CÓ TỌA ĐỘ NGUYÊN CỦA HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP2:18
VD10:54
VD20:47
VD30:32
VD41:11
VD51:24
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:33
CT22:42
CT30:35
CT40:59
CT50:51
CT61:28
CT72:18
CT80:39
CT91:31
CT101:21
CT110:29
CT121:41
CT130:56
CT142:01
CT152:43
DẠNG 2: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÂM ĐỐI XỨNG CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP4:20
VD11:00
VD25:19
VD30:39
VD42:51
VD53:04
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT1–>CT9 ( THIẾU THẦY BỔ XUNG SAU)31:19
CT102:36
CT110:50
CT121:16
CT130:51
CT143:27
CT151:00
DẠNG 3: TÌM ĐIỂM ĐỐI XỨNG QUA TÂM HOẶC QUA TRỤC
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP2:05
VD11:53
VD23:13
VD32:27
VD41:51
VD53:55
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT12:16
CT22:35
CT31:36
CT44:47
CT52:04
CT64:12
CT71:10
CT81:20
CT96:58
CT100:56
DẠNG 4: TÌM ĐIỂM TRÊN ĐỒ THỊ THỊ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP1:36
VD14:01
VD21:45
VD32:11
VD41:53
VD51:45
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:51
CT21:19
CT32:54
CT42:03
CT51:21
CT60:55
CT72:32
CT82:02
CT95:43
CT104:23
CHUYÊN ĐỀ 8: TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN TẠI MỘT ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP5:06
VD10:45
VD20:45
VD31:12
VD40:44
VD50:57
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:22
CT20:36
CT30:37
CT40:39
CT51:40
CT61:35
CT72:35
CT80:49
CT90:56
CT101:31
CT111:20
CT121:03
CT130:33
CT141:57
CT151:38
DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐI QUA MỘT ĐIỂM
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP4:56
VD12:42
VD20:54
VD33:11
VD43:58
VD56:57
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT12:31
CT22:43
CT32:26
CT44:30
CT53:58
CT61:44
CT72:04
CT84:47
CT93:21
CT103:56
CT111:03
CT123:46
CT133:44
CT142:42
CT152:30
DẠNG 3: SỰ TIẾP XÚC CỦA 2 ĐỒ THỊ THÔNG QUA NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP( THIẾU THẦY BỔ XUNG SAU)1:09
VD11:22
VD24:27
VD31:02
VD42:16
VD52:04
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:03
CT22:48
CT30:31
CT45:01
CT50:53
CT60:59
CT70:51
CT81:43
CT90:48
CT101:19
CT113:22
CT122:11
CT132:49
CT145:30
CT151:17
DẠNG 4: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CỦA BÀI TOÁN
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP2:43
VD11:20
VD20:53
VD30:40
VD43:18
VD51:57
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT12:49
CT23:18
CT32:00
CT42:00
CT52:49
CT62:49
CT72:00
CT82:49
CT92:49
CT101:49
CT112:49
CT121:59
CT131:59
CT141:31
CT151:39

CHƯƠNG 2: HÀM MŨ VÀ HÀM LOGA

CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC