5.00(1)

CÁC CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT

CHÚ Ý HỌC SINH NÊN XEM HẾT VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG KỸ VÀ CÁCH HỌC TỪNG KHOÁ HỌC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ CAO NHẤT

Enrolment validity: Lifetime

999.000 

Thông tin chi tiết

KHOÁ HỌC BAO GỒM 10 CHƯƠNG-45 CHUYÊN ĐỀ-152 DẠNG- HƠN 3000 VIDEO BÀI GIẢNG. TỪ CƠ BẢN ĐẾN VDC. PHONG TOẢ MỌI DẠNG ĐỀ THI THPT- ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC- ĐÁNH GIÁ TƯ DUY. GỒM CẢ NỘI DUNG LỚP 11 TRONG CHƯƠNG TRÌNH THI THPT

 

NỘI DUNG CHI TIẾT:

CHƯƠNG 1: HÀM SỐ VÀ CÁC ỨNG DỤNG

CHUYÊN ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

DẠNG 2: CÁC BÀI TẬP KHÔNG CHỨA THAM SỐ

DẠNG 3: CÁC BÀI TẬP CHỨA THAM SỐ

DẠNG 4: CÁC BÀI TẬP VỀ HÀM HỢP

CHUYÊN ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ CỰC TRỊ HÀM SỐ

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH CỰC TRỊ CỦA MỘT HÀM

DẠNG 3: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ CỦA HÀM BẬC 3 CHỨA THAM SỐ

DẠNG 4: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ CỦA HÀM  TRÙNG PHƯƠNG CHỨA THAM SỐ

DẠNG 5: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ CỦA HÀM KHÁC CHỨA THAM SỐ

DẠNG 6: CỰC TRỊ CỦA HÀM HỢP

CHUYÊN ĐỀ 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

 DẠNG  1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ GTLN – GTNN CỦA HÀM SỐ

 DẠNG 2: TÌM GITLN – GTNN CỦA HÀM SỐ KHÔNG CHỨA THAM SỐ VÀ ỨNG DỤNG

DẠNG 3: SỬ DỤNG ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT ĐỂ TÌM GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ

 DẠNG 4: BÀI TOÁN GTLN – GTNN PHỤ THUỘC VÀO THAM SỐ

DẠNG 5: BÀI TOÁN TỐI ƯU

DẠNG 6: BÀI TOÁN MAX-MIN TRỊ TUYỆT ĐỐI

CHUYÊN ĐỀ 4: TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ CỦA HÀM SỐ

DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ KHÔNG CHỨA THAM SỐ

DẠNG 3: XÁC ĐỊNH TIỆM CẬN HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ

DẠNG 4: XÁC ĐỊNH TIỆM CẬN CỦA HÀM HỢP

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ

DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA CÁC HÀM SỐ ĐẶC BIỆT.

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ

DẠNG 3: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TRONG HÀM SỐ

DẠNG 4: CÁC LOẠI ĐỒ THỊ HÀM SỐ TRỊ TUYỆT ĐỐI

 DẠNG 5: CỰC TRỊ HÀM SỐ TRỊ TUYỆT ĐỐI

CHUYÊN ĐỀ 6: SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

DẠNG 1: TÌM SỐ GIAO ĐIỂM CỦA 2 ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẰNG PHƯƠNG TRÌNH

DẠNG 2: TÌM SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẰNG ĐỒ THỊ

DẠNG 3: TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA THAM SỐ ĐỂ GIAO ĐIỂM CỦA 2 ĐỒ THỊ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

DẠNG 4 : SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HÀM HỢP

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

DẠNG 1: ĐIỂM CỐ ĐỊNH VÀ ĐIỂM CÓ TỌA ĐỘ NGUYÊN CỦA HÀM SỐ

DẠNG 2: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÂM ĐỐI XỨNG CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

DẠNG 3: TÌM ĐIỂM ĐỐI XỨNG QUA TÂM HOẶC QUA TRỤC

DẠNG 4: TÌM ĐIỂM TRÊN ĐỒ THỊ THỊ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

CHUYÊN ĐỀ 8: TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN TẠI MỘT ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ

DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐI QUA MỘT ĐIỂM

DẠNG 3: SỰ TIẾP XÚC CỦA 2 ĐỒ THỊ THÔNG QUA NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH

DẠNG 4: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CỦA BÀI TOÁN

 

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT

CHUYÊN ĐỀ 1: LŨY THỪA – HÀM SỐ LŨY THỪA.

DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ LŨY THỪA

DẠNG 2: BIẾN ĐỔI LŨY THỪA VÀ RÚT GỌN

DẠNG 3: SO SÁNH LŨY THỪA

CHUYÊN ĐỀ 2: LOGARIT– HÀM SỐ LOGARIT.

DẠNG 1: CÁC DẠNG BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ LOGARIT – HÀM SỐ LOGARIT

DẠNG 2: BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC VÀ RÚT GỌN BIỂU THỨC

DẠNG 3: SO SÁNH

DẠNG 4: ĐỒ THỊ HÀM SỐ LOGARIT.

DẠNG 5: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN HÀM SỐ LOGARIT.

CHUYÊN ĐỀ 3: HÀM SỐ MŨ.

 DẠNG 1: CÁC DẠNG BÀI LÝ THUYẾT VỀ HÀM MŨ

DẠNG 2: ĐỒ THỊ HÀM SỐ MŨ

DẠNG 3: BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN HÀM MŨ

DẠNG 4: BIẾN ĐỔI VÀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

CHUYÊN ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ.

DẠNG 1: ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ VÀ BÀI TOÁN CƠ BẢN

DẠNG 2: ĐẶT ẨN PHỤ

DẠNG 3: SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

DẠNG 4: NHÓM THÀNH TÍCH

DẠNG 5: BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ

CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT.

DẠNG 1: ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ VÀ VÀ BÀI TOÁN CƠ BẢN

DẠNG 2: ĐẶT ẨN PHỤ

DẠNG 3: SỬ DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ VÀ HÀM ĐẶC TRƯNG

DẠNG 4: NHÓM THÀNH TÍCH VÀ CƠ SỐ HÓA

DẠNG 5: BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ

CHUYÊN ĐỀ 6: BÀI TOÁN LÃI SUẤT VÀ ỨNG DỤNG.

DẠNG 1: LÃI ĐƠN VÀ LÃI KÉP

DẠNG 2: TRẢ GÓP VÀ RÚT TIỀN

DẠNG 3: BÀI TOÁN TĂNG TRƯỞNG

 

CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

CHUYÊN ĐỀ 1: NGUYÊN HÀM.

DẠNG 1: CÁC BÀI TOÁN LÝ THUYẾT VỀ NGUYÊN HÀM

DẠNG 2: NGUYÊN HÀM CƠ BẢN

DẠNG 3: PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN

DẠNG 4: PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN

DẠNG 5: CÁC LOẠI NGUYÊN HÀM ( XEM PHẦN TÍCH PHÂN )

CHUYÊN ĐỀ 2: TÍCH PHÂN.

DẠNG 1: CÁC BÀI TOÁN LÝ THUYẾT VỀ TÍCH PHÂN

DẠNG 2: TÍCH PHÂN CƠ BẢN

DẠNG 3: TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN

DẠNG 4: TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN

DẠNG 5: TÍCH PHÂN HÀM PHÂN THỨC

DẠNG 6: TÍCH PHÂN HÀM VÔ TỶ

DẠNG 7: TÍCH PHÂN HÀM LOGARIT

DẠNG 8: TÍCH PHÂN HÀM MŨ

DẠNG 9: TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC

DẠNG 10: XÁC ĐỊNH HÀM TÍCH PHÂN

DẠNG 11: BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN DỰA VÀO ĐIỀU KIỆN

CHUYÊN ĐỀ 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN.

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

DẠNG 2: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH

DẠNG 3: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH

DẠNG 4: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

DẠNG 5 : ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ SO SÁNH GIÁ TRỊ

 

CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC

CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN SỐ PHỨC.

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ SỐ PHỨC

DẠNG 2: CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN CỦA SỐ PHỨC

CHUYÊN ĐỀ 2: TÌM SỐ PHỨC, TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC.

 DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH SỐ PHỨC

DẠNG 2: TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

DẠNG 3: TÌM TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

CHUYÊN ĐỀ 3: BÀI TOÁN MAX – MIN CỦA SỐ PHỨC.

DẠNG 1: TÌM MAX – MIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẠI SỐ

DẠNG 2: TÌM MAX – MIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÌNH HỌC

DẠNG 3: TÌM MAX – MIN BẰNG BẤT ĐẲNG THỨC SỐ PHỨC

 

CHƯƠNG 5: TỔ HỢP- XÁC XUẤT

CHUYÊN ĐỀ 1: QUY TẮC CỘNG, NHÂN VÀ CÁC PHÉP TOÁN

DẠNG 1: QUY TẮC NHÂN VÀ QUY TẮC CỘNG

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH PHÉP TOÁN TRONG BÀI TOÁN

DẠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

CHUYÊN ĐỀ 2: NHỊ THỨC NIU TƠN.

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ, HẠNG TỬ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH TỔNG CỦA BIỂU THỨC

CHUYÊN ĐỀ 3: XÁC SUẤT.

DẠNG 1: TÍNH XÁC SUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỔ ĐIỂN

DẠNG 2: TÍNH XÁC SUẤT BẰNG CÁC QUY TẮC

 

CHƯƠNG 6: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

CHUYÊN ĐỀ 1:CHUYÊN ĐỀ DÃY SỐ .

CHUYÊN ĐỀ 2:CẤP SỐ CỘNG .

CHUYÊN ĐỀ 3:CẤP SỐ NHÂN .

 

CHƯƠNG 7: GIỚI  HẠN VÀ LIÊN TỤC

CHUYÊN ĐỀ 1:GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ VÀ HÀM SỐ HÀM SỐ .

DẠNG 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

DẠNG 2: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ DẠNG VÔ ĐỊNH

CHUYÊN ĐỀ 2:TÍNH LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ .

 

CHƯƠNG 8: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

CHUYÊN ĐỀ 1:NHẬN BIẾT CÁC KHỐI ĐA DIỆN .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ KHỐI ĐA DIỆN

DẠNG 2: PHÂN CHIA HÌNH ĐẾM HÌNH

CHUYÊN ĐỀ 2:THỂ TÍCH KHỐI CHÓP .

DẠNG 1: TÍNH THỂ TÍCH KHI CÓ CHIỀU CAO

DẠNG 2: TÍNH THỂ TÍCH BẰNG VIỆC XÁC ĐỊNH CHIỀU CAO 6 LOẠI

DẠNG 3: TÍNH THỂ TÍCH DỰA VÀO TỶ SỐ THỂ TÍCH

DẠNG 4: TÍNH GÓC HAY CẠNH KHI BIẾT THỂ TÍCH

CHUYÊN ĐỀ 3:THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ .

DẠNG 1: TÍNH THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ ĐỨNG

DẠNG 2: LĂNG TRỤ XIÊN

DẠNG 3: PHÂN CHIA HÌNH LĂNG TRỤ

CHUYÊN ĐỀ 4:BÀI TOÁN VỀ GÓC .

DẠNG 1: TÌM GÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỰC TIẾP GÓC

DẠNG 2: TÌM GÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

CHUYÊN ĐỀ 5:BÀI TOÁN VỀ KHOẢNG CÁCH .

DẠNG 1: TÌM KHOẢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỰC TIẾP

DẠNG 2: TÌM KHOẢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP

CHUYÊN ĐỀ 6:BÀI TOÁN NÂNG CAO .

DẠNG 1: BÀI TOÁN MAX – MIN VỀ THỂ TÍCH

DẠNG 2: ĐƯA VỀ HÌNH GỐC

 

CHƯƠNG 9: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN

CHUYÊN ĐỀ 1:MẶT TRỤ .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ MẶT TRỤ

DẠNG 2: TÍNH THỂ TÍCH VÀ DIỆN TÍCH HÌNH TRỤ

CHUYÊN ĐỀ 2:MẶT NÓN .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ MẶT NÓN

DẠNG 2: TÍNH THỂ TÍCH VÀ DIỆN TÍCH HÌNH NÓN

CHUYÊN ĐỀ 3:MẶT CẦU .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ MẶT CẦU

DẠNG 2: TÍNH THỂ TÍCH VÀ DIỆN TÍCH HÌNH CẦU

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH TÂM VÀ BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP MỘT ĐA DIỆN.

CHUYÊN ĐỀ 4:TỔNG HỢP .

DẠNG 1: BÀI TOÁN THIẾT DIỆN

DẠNG 2: BÀI TOÁN MAX – MIN

DẠNG 3: HÌNH NỘI TIẾP HÌNH

 

CHƯƠNG 10: HÌNH HỌC GIẢI TÍCH KHÔNG GIAN

CHUYÊN ĐỀ 1:HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ HỆ TỌA ĐỘ

DẠNG 2: CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN TRÊN HỆ TỌA ĐỘ

DẠNG 3: TÌM ĐIỂM VÀ VEC – TƠ

CHUYÊN ĐỀ 2:PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

DẠNG 3: TÍNH GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH TRONG BÀI TOÁN MẶT PHẲNG

CHUYÊN ĐỀ 3:PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ ĐƯỜNG THẲNG

DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

DẠNG 3: TÍNH GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH TRONG BÀI TOÁN ĐƯỜNG THẲNG

CHUYÊN ĐỀ 4:PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU .

DẠNG 1: CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT VỀ MẶT CẦU

DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

DẠNG 3: BÀI TOÁN ĐƯỜNG TRÒN TRONG KHÔNG GIAN

DẠNG 4: BÀI TOÁN VỀ TIẾP XÚC

CHUYÊN ĐỀ 5:BÀI TOÁN VỀ ĐIỂM VÀ SỰ TƯƠNG GIAO .

DẠNG 1: HÌNH CHIẾU CỦA ĐIỂM

DẠNG 2: TÌM ĐIỂM THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN BÀI TOÁN

DẠNG 3: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐIỂM, MẶT PHẲNG, ĐƯỜNG THẲNG, MẶT CẦU

CHUYÊN ĐỀ 6:CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC .

DẠNG 1: TÌM MAX – MIN TRONG KHOẢNG CÁCH

DẠNG 2: TÌM MAX – MIN VỀ THỂ TÍCH DIỆN TÍCH

DẠNG 3: BÀI TOÁN MAX – MIN BIỂU THỨC

DẠNG 4: QUỸ TÍCH

CHUYÊN ĐỀ 7:ỨNG DỰNG HÌNH GIẢI TÍCH TRONG BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

DẠNG 1: BÀI TOÁN VỀ THỂ TÍCH

DẠNG 2: BÀI TOÁN VỀ GÓC

DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ KHOẢNG CÁCH

 

TỔNG 10 CHƯƠNG=45 CHUYÊN ĐỀ=152 DẠNG=3128 VIDEO

 

Bạn sẽ học được gì?

  • HỌC SINH ĐƯỢC HỌC TẤT CẢ CÁC DẠNG BÀI TRONG KỲ THI THPT- ĐÁNH GIÁ TƯ DUY- ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯC
  • THEO CẤP ĐỘ TỪ DỄ ĐẾN KHÓ
  • ĐẦY ĐỦ VÀ CHI TIẾT, GỒM CẢ PHẦN LÝ THUYẾT CƠ BẢN NHẤT
  • TẠO NỀN MÓNG VỮNG CHẮC CHO MỤC TIÊU CAO HƠN

Chủ đề của khoá học

3075 Lessons

CHƯƠNG 1: HÀM SỐ

TÀI LIỆU CHƯƠNG 113:59
CHUYÊN ĐỀ 1:CHUYÊN ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP14:00
VD10:35
VD20:43
VD31:44
VD40:47
VD51:16
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:15
CT20:57
CT30:52
CT40:21
CT50:49
CT62:22
CT70:53
CT80:50
CT90:50
CT1013:59
CT111:33
CT121:35
CT130:21
CT141:55
CT151:30
DẠNG 2: CÁC BÀI TẬP KHÔNG CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP13:59
VD10:36
VD20:45
VD31:15
VD42:09
VD51:40
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:15
CT20:37
CT30:45
CT40:47
CT51:24
CT60:52
CT70:46
CT81:15
CT90:54
CT101:05
CT110:49
CT121:02
CT131:02
CT140:33
CT150:33
DẠNG 3: CÁC BÀI TẬP CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP13:59
VD15:19
VD21:41
VD34:24
VD42:15
VD56:26
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT12:26
CT22:23
CT31:11
CT42:03
CT54:56
CT62:52
CT71:58
CT81:58
CT95:26
CT102:00
CT112:00
CT126:45
CT136:45
CT144:20
CT152:51
DẠNG 4: CÁC BÀI TẬP VỀ HÀM HỢP
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP13:33
VD13:04
VD22:11
VD32:01
VD40:58
VD51:53
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:53
CT21:45
CT32:38
CT42:04
CT52:12
CT64:16
CT71:16
CT82:14
CT91:24
CT101:24
CT111:28
CT121:54
CT131:15
CT142:27
CT151:44
CHUYÊN ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ CỰC TRỊ HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP9:47
VD10:34
VD20:45
VD30:46
VD41:22
VD50:37
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:31
CT21:17
CT31:29
CT41:03
CT50:30
CT60:31
CT70:52
CT80:31
CT90:33
CT101:06
CT110:56
CT121:14
CT130:24
CT140:23
CT150:29
DẠNG 2: XÁC ĐỊNH CỰC TRỊ CỦA MỘT HÀM
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:54
VD11:05
VD22:06
VD30:32
VD42:20
VD51:41
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:53
CT20:38
CT31:08
CT40:38
CT50:54
CT60:51
CT72:05
CT80:40
CT91:17
CT101:29
CT111:08
CT124:24
CT132:48
CT141:56
CT150:25
DẠNG 3: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ CỦA HÀM BẬC 3 CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP14:57
VD13:09
VD23:35
VD31:31
VD42:31
VD54:52
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:25
CT20:58
CT34:51
CT42:18
CT53:18
CT61:31
CT72:34
CT82:17
CT91:35
CT105:48
CT111:59
CT121:21
CT131:13
CT142:11
CT151:53
DẠNG 4: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ CỦA HÀM TRÙNG PHƯƠNG CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP10:14
VD12:32
VD21:43
VD32:59
VD41:57
VD55:55
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT12:18
CT22:47
CT32:49
CT41:20
CT50:52
CT64:10
CT73:46
CT84:20
CT93:05
CT101:32
CT114:19
CT124:19
CT133:27
CT145:55
CT152:51
DẠNG 5: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ CỦA HÀM KHÁC CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:13
VD12:16
VD21:24
VD34:35
VD42:08
VD53:06
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT12:48
CT20:43
CT31:53
CT41:55
CT52:54
CT61:18
CT71:18
CT83:10
CT90:32
CT102:52
CT111:05
CT121:50
CT131:15
CT142:33
CT153:02
DẠNG 6: CỰC TRỊ CỦA HÀM HỢP
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP4:44
VD14:44
VD22:25
VD32:03
VD41:05
VD53:02
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:00
CT21:45
CT31:34
CT40:44
CT50:38
CT60:53
CT72:01
CT81:15
CT92:22
CT100:52
CT112:23
CT123:05
CT133:04
CT141:10
CT154:06
CHUYÊN ĐỀ 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ GTLN – GTNN CỦA HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP5:42
VD11:33
VD20:37
VD33:00
VD40:54
VD52:28
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:55
CT21:35
CT30:30
CT41:03
CT51:16
CT60:42
CT70:25
CT81:10
CT90:47
CT100:53
CT112:26
CT120:27
CT130:39
CT140:28
CT151:37
DẠNG 2: TÌM GITLN – GTNN CỦA HÀM SỐ KHÔNG CHỨA THAM SỐ VÀ ỨNG DỤNG
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP8:16
VD11:41
VD22:23
VD31:55
VD48:14
VD53:21
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:17
CT26:38
CT32:32
CT44:06
CT52:44
CT62:12
CT71:45
CT86:09
CT91:39
CT104:11
CT114:15
CT123:45
CT136:11
CT144:59
CT153:27
DẠNG 3: SỬ DỤNG ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT ĐỂ TÌM GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:27
VD14:42
VD23:40
VD34:42
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT13:00
CT23:28
CT32:43
CT48:16
CT59:06
CT69:51
CT73:36
CT81:28
CT99:32
DẠNG 4: BÀI TOÁN GTLN – GTNN PHỤ THUỘC VÀO THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:00
VD17:14
VD23:27
VD31:15
VD45:33
VD55:42
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:18
CT22:23
CT31:01
CT42:55
CT50:43
CT63:23
CT70:46
CT82:01
CT90:34
CT100:51
CT111:58
CT122:34
CT131:48
CT140:57
CT151:00
DẠNG 5: BÀI TOÁN TỐI ƯU
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:35
VD14:28
VD28:04
VD38:07
VD47:06
VD54:11
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT14:02
CT24:07
CT33:04
CT43:39
CT54:31
CT67:02
CT77:27
CT83:16
CT94:28
CT105:55
CT112:43
CT123:52
CT137:05
CT143:09
CT151:50
DẠNG 6: BÀI TOÁN MAX-MIN TRỊ TUYỆT ĐỐI
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP7:40
VD15:10
VD27:38
VD33:48
VD45:25
VD56:40
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT12:12
CT25:50
CT312:01
CT45:32
CT53:47
CT62:45
CT74:09
CT82:35
CT96:29
CT103:04
CT111:46
CT129:59
CT134:06
CT143:02
CT155:51
CHUYÊN ĐỀ 4: TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ CỦA HÀM SỐ
DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT VỀ TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP13:59
VD10:36
VD20:44
VD30:47
VD40:52
VD50:27
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:23
CT20:23
CT30:51
CT40:52
CT50:51
CT60:35
CT70:46
CT80:39
CT90:27
CT100:36
CT110:59
CT120:26
CT130:24
CT140:19
CT150:27
DẠNG 2: XÁC ĐỊNH TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ KHÔNG CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:16
VD11:44
VD20:33
VD30:42
VD41:21
VD51:33
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:28
CT20:49
CT30:36
CT40:13
CT50:19
CT61:45
CT70:36
CT80:30
CT90:44
CT103:48
CT112:21
CT120:38
CT130:44
CT142:06
CT152:53
DẠNG 3: XÁC ĐỊNH TIỆM CẬN HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:13
VD10:31
VD21:17
VD30:51
VD42:16
VD52:28
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:38
CT20:47
CT30:58
CT45:45
CT52:05
CT60:32
CT71:05
CT80:40
CT91:10
CT103:28
CT113:27
CT125:46
CT134:31
CT141:03
CT151:52
DẠNG 4: XÁC ĐỊNH TIỆM CẬN CỦA HÀM HỢP
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP2:04
VD10:37
VD21:43
VD33:52
VD47:52
VD51:27
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:15
CT20:57
CT31:11
CT42:19
CT52:08
CT62:41
CT71:23
CT81:29
CT91:12
CT103:04
CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ
DẠNG 1: CÁC BÀI TẬP LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA CÁC HÀM SỐ ĐẶC BIỆT.
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP7:02
VD10:21
VD20:26
VD30:26
VD41:20
VD50:19
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:16
CT22:09
CT30:46
CT40:33
CT50:40
CT60:19
CT71:09
CT81:28
CT90:52
CT105:00
CT111:04
CT121:07
CT131:22
CT140:34
CT150:43
DẠNG 2: XÁC ĐỊNH DẠNG ĐỒ THỊ HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP13:34
VD11:20
VD21:07
VD30:45
VD40:40
VD50:29
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:25
CT20:24
CT30:36
CT40:26
CT50:25
CT60:29
CT70:22
CT80:31
CT90:25
CT100:23
CT111:25
CT120:41
CT130:50
CT140:53
CT150:56
DẠNG 3: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TRONG HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:24
VD11:36
VD21:50
VD32:36
VD40:21
VD51:22
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:03
CT21:33
CT31:30
CT43:05
CT51:31
CT61:23
CT71:33
CT81:04
CT91:35
CT101:51
CT110:29
CT120:18
CT130:21
CT144:54
CT154:20
DẠNG 4: CÁC LOẠI ĐỒ THỊ HÀM SỐ TRỊ TUYỆT ĐỐI
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP11:42
VD11:04
VD20:43
VD31:55
VD40:30
VD52:27
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:20
CT20:36
CT31:48
CT40:35
CT50:32
CT61:10
CT70:38
CT83:37
CT90:58
CT100:33
CT111:28
CT122:39
CT131:46
CT140:58
CT150:45
DẠNG 5: CỰC TRỊ HÀM SỐ TRỊ TUYỆT ĐỐI
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:37
VD10:48
VD20:20
VD30:50
VD41:08
VD50:50
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:36
CT20:40
CT3—>CT15 ( HIỆN TẠI THIẾU THẦY SẼ BỔ XUNG SAU)20:38
CHUYÊN ĐỀ 6: SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
DẠNG 1: TÌM SỐ GIAO ĐIỂM CỦA 2 ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẰNG PHƯƠNG TRÌNH
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP3:02
VD12:22
VD20:47
VD31:13
VD41:37
VD52:10
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:33
CT20:50
CT30:17
CT41:41
CT53:27
CT62:25
CT72:27
CT81:07
CT91:28
CT101:03
CT111:24
CT122:19
CT133:19
CT145:26
CT152:33
DẠNG 2: TÌM SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẰNG ĐỒ THỊ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP1:21
VD10:42
VD20:29
VD30:34
VD41:42
VD50:38
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:24
CT20:18
CT30:25
CT40:16
CT50:27
CT61:39
CT72:41
CT80:51
CT91:26
CT100:27
CT111:13
CT120:43
CT136:47
CT140:33
CT151:34
DẠNG 3: TÌM ĐIỀU KIỆN CỦA THAM SỐ ĐỂ GIAO ĐIỂM CỦA 2 ĐỒ THỊ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP5:51
VD11:43
VD26:35
VD32:50
VD43:27
VD54:37
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT16:42
CT24:12
CT31:09
CT41:24
CT53:07
CT63:07
CT73:55
CT84:03
CT91:25
CT100:57
CT110:51
CT123:13
CT131:39
CT143:43
CT150:55
DẠNG 4 : SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HÀM HỢP
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP1:55
VD10:39
VD20:41
VD32:51
VD41:11
VD50:37
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:27
CT21:01
CT31:03
CT41:44
CT51:14
CT66:05
CT72:09
CT81:09
CT90:44
CT102:00
CT112:45
CT121:29
CT133:31
CT145:17
CT156:05
CHUYÊN ĐỀ 7: ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
DẠNG 1: ĐIỂM CỐ ĐỊNH VÀ ĐIỂM CÓ TỌA ĐỘ NGUYÊN CỦA HÀM SỐ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP2:18
VD10:54
VD20:47
VD30:32
VD41:11
VD51:24
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:33
CT22:42
CT30:35
CT40:59
CT50:51
CT61:28
CT72:18
CT80:39
CT91:31
CT101:21
CT110:29
CT121:41
CT130:56
CT142:01
CT152:43
DẠNG 2: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TÂM ĐỐI XỨNG CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP4:20
VD11:00
VD22:17
VD30:39
VD42:51
VD53:04
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT1–>CT9 ( THIẾU THẦY BỔ XUNG SAU)31:19
CT102:36
CT110:50
CT121:16
CT130:51
CT143:27
CT151:00
DẠNG 3: TÌM ĐIỂM ĐỐI XỨNG QUA TÂM HOẶC QUA TRỤC
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP2:05
VD11:53
VD23:13
VD32:27
VD41:51
VD53:55
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT12:16
CT22:35
CT31:36
CT44:47
CT52:04
CT64:12
CT71:10
CT81:20
CT96:58
CT100:56
DẠNG 4: TÌM ĐIỂM TRÊN ĐỒ THỊ THỊ THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP1:36
VD14:01
VD21:45
VD32:11
VD41:53
VD51:45
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:51
CT21:19
CT32:54
CT42:03
CT51:21
CT60:55
CT72:32
CT82:02
CT95:43
CT104:23
CHUYÊN ĐỀ 8: TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.
DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN TẠI MỘT ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP5:06
VD10:45
VD20:45
VD31:12
VD40:44
VD50:57
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT10:22
CT20:36
CT30:37
CT40:39
CT51:40
CT61:35
CT72:35
CT80:49
CT90:56
CT101:31
CT111:20
CT121:03
CT130:33
CT141:57
CT151:38
DẠNG 2: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐI QUA MỘT ĐIỂM
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP4:56
VD12:42
VD20:54
VD33:11
VD43:58
VD56:57
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT12:31
CT22:43
CT32:26
CT44:30
CT53:58
CT61:44
CT72:04
CT84:47
CT93:21
CT103:56
CT111:03
CT123:46
CT133:44
CT142:42
CT152:30
DẠNG 3: SỰ TIẾP XÚC CỦA 2 ĐỒ THỊ THÔNG QUA NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP( THIẾU THẦY BỔ XUNG SAU)1:09
VD11:22
VD24:27
VD31:02
VD42:16
VD52:04
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT11:03
CT22:48
CT30:31
CT45:01
CT50:53
CT60:59
CT70:51
CT81:43
CT90:48
CT101:19
CT113:22
CT122:11
CT132:49
CT145:30
CT151:17
DẠNG 4: PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CỦA BÀI TOÁN
LÝ THUYẾT VÀ VÍ DỤ MINH HOẠ
LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP2:43
VD11:20
VD20:53
VD30:40
VD43:18
VD51:57
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
CT12:49
CT23:18
CT32:00
CT42:00
CT52:49
CT62:49
CT72:00
CT82:49
CT92:49
CT101:49
CT112:49
CT121:59
CT131:59
CT141:31
CT151:39

CHƯƠNG 2: HÀM MŨ VÀ HÀM LOGA

CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC